Installation View: "The Poverty Line",

Athens Photo Festival 2019, Benaki Museum, Athens, Greece, 2019.